Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MERCURY FINANCIAL S.A.

 1. OGÓLNE INFORMACJE
  1. Niniejsza „Polityka Prywatności Mercury Financial S.A. zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług świadczonych przez Mercury Financial S.A. (zgodnie z umową pożyczki) oraz rozpatrzenia wniosku o pożyczkę (w tym ustalenia Twojej tożsamości, dokonania oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego) przed zawarciem umowy pożyczki.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki jest Pożyczkodawca: Mercury Financial S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, KRS: 0000868686. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody na działania marketingowe, a także w związku z realizacją umowy pożyczki, dane Pożyczkobiorcy będą ujawniane upoważnionym do ich przetwarzania partnerom biznesowym Pożyczkodawcy. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektroniczej: kontakt@drobnaratka.pl
  3. Mercury Financial S.A. przywiązuje do ochrony prywatności swoich Klientów dużą wagę i przetwarza informacje ich dotyczące, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach świadczenia usług (zgodnie z umową pożyczki Klienta) oraz rozpatrzenia wniosku o pożyczkę (w tym ustalenia tożsamości Klienta, dokonania oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego) przed zawarciem umowy pożyczki.

   Przetwarzamy dane osobowe, gdy:
   • jest to niezbędne w celu przestrzegania obowiązków prawnych, na przykład:
    • udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi kierowanych przez rzecznika praw konsumentów, UOKiK, rzecznika finansowego, KNF lub organu ds. ochrony danych osobowych;
    • wykonywanie, utrzymywanie, aktualizowanie i ewidencjonowanie danych Klienta, kontrole tożsamości i ryzyka, monitorowanie i raportowanie transakcji zgodnie z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    • zapewnienie odpowiedniej komunikacji, w tym związanej z odzyskiwaniem zaległych płatności;
    • prowadzenie odpowiednich rozliczeń księgowych dotyczących transakcji wypłaty kredytu i przyjmowania spłat;
    • innych właściwych obowiązków regulacyjnych, na przykład obowiązków, które są konieczne do identyfikowania i zapobiegania wszelkim nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu działalności terrorystycznej i innej działalności przestępczej);
   • jest to niezbędne w celu wspierania prawnie uzasadnionych interesów (w ograniczonym zakresie również uzasadnionych interesów podmiotów trzecich), w tym w związku z:
    • administrowaniem umową pożyczki Klienta oraz jej spłatą jak również utrzymywaniem danych osobowych Klienta w systemach, w których przetwarzamy dane;
    • zabezpieczeniem praw Mercury Financial S.A., np. w celu odzyskiwania wszelkich środków nam należnych, przesyłania wezwań do zapłaty oraz prowadzenia czynności windykacyjnych, przechowywania informacji, które mogą zostać wykorzystane jako dowody w przypadku wystąpienia sporów;
    • kontaktowaniem się z Klientem i informowaniem o wszelkich zmianach w produktach lub usługach;
    • doskonaleniem naszych produktów i usług poprzez identyfikację potrzeb Klientów i rozwijanie nowych rozwiązań;
    • testowaniem, aktualizacją i wdrażaniem nowych technologii dotyczących identyfikacji, oceny ryzyka i zdolności kredytowej, zapobieganiem nadużyciom finansowym, zapobieganiem wykorzystywania w naszym serwisie niedozwolonego oprogramowania, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej;
    • zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw, w tym wyłudzeń;
    • zapewnieniem przeprowadzenia należytej oceny zdolności kredytowej, w celach statystycznych i badań rynkowych oraz w celu mierzenia lub zrozumienia skuteczności działań reklamowych skierowanych do Klientów;
    • realizacją i usprawnianiem działań w zakresie marketingu bezpośredniego;
    • przygotowaniem oraz realizacją sprzedaży wierzytelności lub zbyciem i reorganizacją spółki;
    • komunikowaniem się z Klientem za pomocą sms, e-mail, telefonu, w tym udzieleniem informacji i pomocy;
    • administrowaniem i doskonaleniem naszych stron internetowych oraz ich zabezpieczeniem;
  2. W związku ze świadczeniem usług, Mercury Financial S.A. może wymagać podania przez Klienta dodatkowych danych, w zakresie każdorazowo wskazanym przez Mercury Financial S.A.
  3. W sytuacji udzielenia przez Klienta zgody, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w jednym lub kilku poniższych celach:
   • W celach marketingu produktów i usług Mercury Financial S.A. oraz współpracujących podmiotów trzecich; 
   • Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Mercury Financial S.A. lub współpracujące podmioty trzecie; 
   • Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Mercury Financial S.A. lub współpracujące podmioty trzecie. 
 3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podanie danych osobowych Klienta oznaczonych jako obligatoryjne stanowi warunek świadczenia usług przez Mercury Financial S.A., jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pożyczki oraz niezbędne do wykonania ustawowego obowiązku oceny zdolności kredytowej oraz identyfikacji klienta. Brak podania tych danych uniemożliwia świadczenie usług. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem. 
  2. Podanie danych osobowych Klienta, w celach wskazanych w pkt 2.3 odbywa się na podstawie zgody Klienta. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych w tych celach, jak również brak udzielenia zgody, w celach wskazanych w pkt 2.3 powyżej, nie jest warunkiem świadczenia usług Mercury Financial S.A. 
  3. Klient ma prawo do cofnięcia wszystkich lub poszczególnych zgód, jakie udzielił, w dowolnym momencie, kontaktując się z Mercury Financial S.A. w sposób wskazany w pkt 4.7. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody (zgód) przed jej (ich) cofnięciem. 
 4. PRAWA KLIENTÓW ORAZ KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
  1. Dane osobowe Klienta – w celach, o których mowa w pkt 2.1 – są przechowywane i przetwarzane przez Mercury Financial S.A. przez okres korzystania z usług Mercury Financial S.A., a po tym okresie przez dodatkowy czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług przez Mercury Financial S.A.
  2. Dane osobowe Klienta – w celach, o których mowa w pkt 2.3 – są przechowywane i przetwarzane przez Mercury Financial S.A. przez okres ważności udzielonej (udzielonych) przez Klienta zgody (zgód), tj. od momentu jej (ich) cofnięcia.  
  3. Każdy osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Mercury Financial S.A. ma prawo do żądania od Mercury Financial S.A.:
   • Dostępu do danych osobowych jej dotyczących – co obejmuje w szczególności prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Mercury Financial S.A.; 
   • Sprostowania danych osobowych jej dotyczących w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub nieaktualne; 
   • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących – w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
  4. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Mercury Financial S.A. ma również prawo do:
   • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących – w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa; 
   • Prawo do przenoszenia danych, które obejmuje – o ile jest to technicznie możliwe – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Klienta, które Klient dostarczył Mercury Financial S.A., jak również prawo przesłania tych danych osobowych innemu niż Mercury Financial S.A. administratorowi danych bez przeszkód ze strony Mercury Financial S.A. 
  5. Realizacja przysługujących Klientowi praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W przypadku usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych warunkujących korzystanie z usług Mercury Financial S.A. Klient może utracić możliwość korzystania z niej.
  6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Mercury Financial S.A. ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w sytuacji, gdy sądzi ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
  7. Aby skorzystać z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt zgodnie z następującymi danymi kontaktowymi: 

   Mercury Financial S.A.
   ul. Nowogrodzka 31
   00-511 Warszawa
   kontakt@drobnaratka.pl
 5. POLITYKA COOKIES
  1. Serwisy internetowe Mercury Financial S.A. mogą używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Stosowane w serwisach Mercury Financial S.A. pliki cookies wykorzystywane są w poniższych celach – serwis https://drobnaratka.pl: 
   • Uwzględniania preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania oraz działania serwisu; 
   • Zwiększenia bezpieczeństwa serwisu i ochrony antyspamowej; 
   • Gromadzenia anonimowych danych statystycznych dotyczących odwiedzin w serwisie, co umożliwia lepsze dostosowanie funkcjonalności serwisu do potrzeb użytkownika.
  3. W serwisach Mercury Financial S.A. wykorzystywane są pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”.
  4. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
  5. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.
  6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu internetowego Mercury Financial S.A. 
  7. Mercury Financial S.A. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji w związku z korzystaniem z serwisów internetowych Mercury Financial S.A., za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
  8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.